Missie & Visie

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven en tracht haar missie te realiseren door middel van:

Bondgenotenwerking

Met onze bondgenotenwerking willen we de opbouw van lokale, natuurlijke netwerken ondersteunen en het herstel van het sociale weefsel rond personen met autisme en hun omgeving vergemakkelijken. Dit doen we aan de hand van verscheidene initiatieven: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, binnenstebuiten werking (regio-, thema-, netwerking, …), vorming, community website, …

Sensibilisering van verschillende partners
Via sensibilisering trachten we iedereen (overheid, beroepskrachten, de samenleving, netwerk van persoonlijk betrokkenen en personen met autisme) goed te informeren zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Contacten met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn – naast een aangepaste ondersteuning door het eigen netwerk en beroepskrachten – noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.
Wereld Autisme Dag
De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Jaarlijks vinden op die dag wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die de samenleving verder wil sensibiliseren rond autisme. Klik hier voor meer informatie omtrent de acties die VVA onderneemt.

Autismefonds
Via het Autismefonds wil VVA mee projecten realiseren die kwaliteitsvolle ondersteuning in de hand werken voor personen met een beperking en hun netwerk. Daartoe geeft VVA niet-rechtstreeks subsidieerbare activiteiten van social-profit organisaties in het brede welzijns- en onderwijsveld, op het terrein van diagnostiek en/of assessment, vorming en praktijkbegeleiding, woon-, leef- en/of werkkwaliteit, … financiële steun.

Om dit alles te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers, die met hun ervaringsdeskundigheid veel betekenen voor tal van bondgenoten. In onze werking staat ervaringsuitwisseling met én tussen persoonlijk betrokkenen centraal. Onze vrijwilligers en medewerkers verlenen geen diensten, maar versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun situatie ten goede te veranderen.